Lectura de l’Apòstol, de la Vetla Pasqual (Romans 6, 3-11)

Germans:
Tots els qui hem estat batejats en Jesucrist,
hem estat submergits en la seua mort.
Pel baptisme hem estat sepultats amb ell en la mort,
perquè, tal com Crist, gràcies al poder admirable del Pare,
va ser ressuscitat d’entre els morts,
també nosaltres emprenguem una nova vida.
I si nosaltres hem estat plantats vora d’ell
per aquesta mort semblant a la seua,
també hem de ser-ho per la resurrecció.
Queda ben clar:
l’home que érem abans ha estat crucificat amb ell,
perquè el cos. pecador perda el seu domini,
i d’ara endavant no siguem esclaus del pecat:
els qui són morts queden desvinculats del pecat.

I si hem mort amb Crist,
creiem que també viurem amb ell.
I sabem que Crist, una volta ressuscitat d’entre els morts,
ja no mor més, la mort ja no té cap poder sobre ell.
Quan ell morí, morí al pecat una vegada per sempre,
però ara que viu, viu per a Déu.
igualment vosaltres,
penseu que sou morts pel que fa al pecat,
però viviu per a Déu en Jesucrist.

Enllaç als comentaris.

Deixa un comentari